Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Základní informace o nás a informace o Vašich právech

1.1 My, obchodní společnost CarSen Sentivan, s.r.o. se sídlem Těšínská 559/42, Havířov – Bludovice, 73601 , IČO 28631838, zapsaná v oddílu c, vložce 35711, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, jsme správci osobních údajů, které níže uvádíme a kterými jsou osobní údaje Vás – našich zákazníků, ale též našich bývalých zákazníků a zájemců o uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „smlouva“).

1.2 Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit e-mailem na adresu petr.sentivan@carsen.cz

1.3 Vašimi právy v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, které Vám vyplývají z právních předpisů a které můžete vůči nám uplatnit, jsou

· právo na informace,

· právo na opravu,

· právo na výmaz,

· právo být zapomenut,

· právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

· právo na omezení zpracování,

· právo na přenositelnost a

· právo podat stížnost nám nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem pro oblast zpracování osobních údajů.

 

1.4 Chcete-li uplatnit jakékoliv z těchto práv nebo máte-li dotaz týkající se zpracování osobních údajů, obracejte se na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím jeho e-mailu.

 

1.5 Jsme oprávněni posoudit veškeré Vaše žádosti o uplatnění Vašeho práva z hlediska jejich obsahu, rozsahu a důvodnosti a rozhodnout o odpovídající odpovědi a případných opatřeních.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

 

2.1 Zpracováváme o Vás Vaše identifikační, kontaktní, provozní a lokalizační údaje, kterými jsou zejména jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo, datum narození, čísla předložených identifikačních dokladů, telefonní číslo, email, bankovní spojení, údaje o telefonických hovorech a užívaném tarifu, zejména datum aktivace služeb, údaje o volajícím a volaném čísle, adrese datového spojení, dni, čase, údaje o využívání služeb, ID Vás – našeho zákazníka v našich systémech, trvání spojení či přenosu dat a druhu využité služby, určení zeměpisné polohy Vašeho zařízení, zejména číslo, název a umístění koncového bodu sítě, informace o Vašich dotazech a žádostech a procesu jejich vyřizování, informace o platební morálce, včetně informace, zda platíte nebo neplatíte, kolik a kdy jste historicky zaplatili, jaká je nejvyšší částka uhrazené faktury a v jaké výši je cena, s jejíž úhradou jste v prodlení (dále jen „osobní údaje“).

 

Proč o Vás zpracováváme osobní údaje

 

3.1 Zpracovávání osobních údajů, k němuž jsme dále oprávněni, je nezbytné pro poskytování naších služeb, zajištění Vašeho propojení a přístupu k síti T-Mobile, pro účetní a daňové účely, vyúčtování a vymáhání našich pohledávek za Vámi, k identifikaci porušení Vašich povinností spojených s užíváním našich služeb, v zájmu jistoty nás i Vás k prokázaní, že jste vedl s námi jednání, k monitoringu kvality poskytování našich služeb a pro sledování a identifikaci možného nepřiměřeného využívání služeb v roamingu v EU/Zóně 1 a účtování příplatku při takovém využívání služeb dle pravidel v našem ceníku, to vše pro řádné plnění našich smluvních povinností, dodržování našich právních povinností a ochranu našich oprávněných zájmů.

 

3.2 Osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem plnění našich zákonných povinností, kterými jsou např. povinnosti vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

 

4.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy, není-li v této informaci uvedeno jinak nebo nevyplývá-li jiná doba zpracování z právních předpisů.

 

4.2 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou to vyžaduje náš oprávněný zájem; tato doba může být zkrácena, podáte-li proti zpracování Vašich osobních údajů důvodnou námitku.

 

4.3 Budeme-li Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, učiníme tak v souladu s podmínkami tohoto Vašeho souhlasu, a tedy také po dobu, která v něm bude uvedena, nebo po dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

 

Předáváme a poskytujeme osobní údaje pro účely spojené s přístupem k síti T-Mobile

 

5.1 S obchodní společností T-Mobile Czech Republic a.s. jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (dále je „smlouva o zpracování osobních údajů“), podle níž obchodní společnost T-Mobile Czech Republic a.s. jako zpracovatel ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů pro nás zpracovává osobní údaje k účelům spojeným s naším přístupem k síti T-Mobile a s poskytováním jejích plnění v rámci tohoto přístupu, která nám umožňují Vám poskytovat služby, včetně zpracování Vašeho telefonního čísla za účelem monitorování sítě T-Mobile a její optimalizace.

 

5.2 Podle smlouvy o zpracování osobních údajů je obchodní společnost T-Mobile Czech Republic a.s. oprávněna zpracovávat osobní údaje podle čl. 4.1 také pomocí třetích osob, to je tzv. subzpracovatelů, a pomocí provozovatelů sítí elektronických komunikací při poskytování služeb roamingu.

 

5.3 Podle dalších smluvních ujednání s námi je obchodní společnost T-Mobile Czech Republic a.s. také oprávněna zpracovávat osobní údaje pro účely spojené s ochranou sítě T-Mobile a práv obchodní společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a uživatelů sítě T-Mobile spojených se zneužitím služeb či sítě T-Mobile.

 

5.4 Jsme oprávněni poskytovat osobní údaje obchodní společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. podle čl. 4.1 až 4.3 s tím, že osobní údaje budou zpracovány pro účely podle těchto článků a v rozsahu nezbytném k jejich naplnění a obdobně za těmito účely poskytovány subzpracovatelům a roamingovým partnerům podle čl. 4.2.

 

Předáváme a poskytujeme osobní údaje dalším osobám

 

6.1 Poskytujeme osobní údaje třetím osobám k účelům spojeným se smlouvou a s realizací naších oprávněných zájmů, především osobě, prostřednictvím které Vám předáváme nebo zasíláme SIM kartu, poskytovateli služeb v oblasti vyúčtování a v daňových záležitostech, osobě, která nám poskytuje služby spočívající v provozování a údržbě systémů umožňujících nám plnění smlouvy, a dalším osobám, které nám poskytují pomoc při uplatnění našich práv.

Zpracováváme osobní údaje pro účely marketingu

 

7.1 Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, tel. číslo a emailová adresa, budeme zpracovávat pro účely přímého marketingu, to je pro nabízení našich služeb a produktů. O těchto nabízených službách a produktech Vás budeme informovat zejména s využitím Vaší adresy, e-mailu a telefonního čísla.

 

7.2 Další Vaše práva jakožto práva subjektu osobních údajů jsou uvedeny v § 88 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

 

7.3 Nevydáváme žádný seznam zákazníků a jména a čísla našich zákazníků ani jinak nezveřejňujeme, ani neumožňujeme, aby byly jakkoliv veřejně dohledatelné.

 

7.4 Máme za to, že nesouhlasíte s tím, aby byly Vaše osobní údaje v jakémkoliv veřejně dostupném účastnickém seznamu či jiném veřejně dostupném informačním systému; budete-li si přát, abychom Vaše údaje za tímto účelem předali osobě, která poskytuje veřejně dostupné informační služby o telefonních číslech nebo poskytuje účastnické seznamy, musíte nám k tomu prokazatelně udělit svůj souhlas.

 

Jak Vaše osobní údaje chráníme

 

8.1 S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy; přitom dbáme o zachování Vašeho soukromí.

 

8.2 Vaše osobní údaje chráníme v nejvyšší možné míře v souladu s našimi technickými a organizačními možnostmi. Účinnost námi zvolených prostředků zabezpečení Vašich osobních údajů pravidelně kontrolujeme a vyhodnocujeme. Sledujeme technický vývoj týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

8.3 Naši zaměstnanci jsou do ochrany Vašich osobních údajů aktivně zapojeni. Řádně je školíme o jejich pracovních povinnostech v oblasti zabezpečení a zpracování Vašich osobních údajů, především o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivosti o Vašich osobních údajích.

 

Informace o změnách v nakládání s Vašimi osobními údaji

 

9.1 Dojde-li ke změně ve zpracovávání Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom informovat obvyklými prostředky naší komunikace.

KLIENTSKÁ SEKCE

POJIŠTĚNÍ A FINANCE

 

GARANTUJEME BEZKONKURENČNÍ CENY

 

Přejít na spocitejpojisteni.cz

STAVEBNICTVÍ

 

REKONSTRUKCE NA KLÍČ

 

Přejít na reko-sentivan.cz

Spodní menu
  • Odkaz
  • Odkaz
  • Odkaz
  • Odkaz
  • Odkaz
Lorem ipsum
Další odkazy